Ciutat de les Lletres

«L’inconscient és la política» — Jacques Lacan


català / castellano / euskera / galego / français / italiano / nederlands / english / deutschI al bell mig encara de la pandèmia —carrers buits, tothom confinat a casa, incertesa absoluta— Ciutat de les Lletres publica el seu Web!
 
Què és Ciutat de les Lletres? És el nus de la xarxa Zadig (zero abjection democratic international group) que té com a base d’operacions la Comunitat de Catalunya de l’Escola Lacaniana de Psicoanàlisi (ELP). 
 
És una ciutat que existeix després d’un any pel cap baix d’activitat. Ha estat impulsada per uns quants col·legues de la Comunitat de Catalunya de l’ELP que mantenen una transferència de treball seguint l’aposta llançada per Jacques-Alain Miller ara farà tres anys amb “Camp Freudià, any zero”. Vegeu el seu primer històric d’activitats a Esdeveniments. Trobareu a Articles alguns dels seus productes més recents, temes debatuts a reunions que no són mai monòlegs sinó el principi d’una conversa analítica sobre el subjecte del nostre temps. 
 
Però què és Zadig, on és Zadig? No ho sabem encara. Sabem només què voldríem que fos: una xarxa epistèmica (de saber), clínica (del subjecte contemporani) i sobretot política (en el sentit més psicoanalític del terme). Per tal d’esbrinar-ho, llegim al peu de la lletra referències de  Jacques Lacan al camp de la política. Només amb la certesa que Zadig —vegeu els seus textos fondants— és la interpretació d’una Escola de psicoanàlisi que sap reunir-se amb la subjectivitat de la seva època.
 
Ciutat de les Lletres no té batlle, més aviat una assemblea permanent de barri. I regidors ad hoc que hi discuteixen temes de treball, amb textos i sessions de debat, i que proposen accions a seguir en la ciutat. Vol fer-hi partícip gent diferent i de camps ben diversos. El seu Web publicarà textos preferentment en llengua catalana, però també en altres llengües quan s’escaigui.
 
Hi sou convidats a adherir-vos-hi (vegeu el formulari a Què és) amb el vostre treball, i sempre sota la divisa lacaniana, encara per desxifrar: “L’inconscient és la política”. Rebreu també informació periòdica de la seva activitat.
 

23 d’abril de l’any 2020
(Cent anys després de 
Més enllà del principi del plaer 
de Sigmund Freud)

 

Han participat a les reunions constituents de Ciutat de les Lletres:Anna Aromí, Miquel Bassols, Guy Briole, Laura Canedo, Neus Carbonell, Irene Domínguez, Xavier Esqué, Mari Cruz Fernández, Vicenç Palomera, Montserrat Puig, Iván Ruiz, Marta Serra, Leonora Troianovski, Antoni Vicens, Francesc Vilá.
 
Editors del Web: Miquel Bassols, Neus Carbonell.

Disseny: Clara Xarrié / Studio

Adreça electrònica: redaccio@ciutatdeleslletres.com


CastellanoCiutat de les Lletres

Y en medio todavía de la pandemia —calles vacías, todo el mundo confinado en casa, incertidumbre absoluta— ¡Ciutat de les Lletres publica su Web!
 
¿Qué es Ciutat de les Lletres? Es el nudo de la red Zadig (zero abjection democratic international group) que tiene como base de operaciones la Comunitat de Catalunya de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis (ELP).
Es una ciudad que existe después de un año como mínimo de actividad. Ha sido impulsada por varios colegas de la Comunitat de Catalunya de la ELP que mantienen una transferencia de trabajo siguiendo la apuesta lanzada por Jacques-Alain Miller, ahora hará tres años con «Campo Freudiano, año cero». Véase su primer histórico de actividades en Esdeveniments. Encontrará en Articles algunos de sus productos más recientes, temas debatidos en reuniones que no son nunca monólogos sino el principio de una conversación analítica sobre el sujeto de nuestro tiempo.
 
¿Pero qué es Zadig, dónde está Zadig? No lo sabemos todavía. Sabemos sólo qué es lo que quisiéramos que fuera: una red epistémica (de saber), clínica (sobre el sujeto contemporáneo) y sobre todo política (en el sentido más psicoanalítico del término). Para averiguarlo, leemos al pie de la letra referencias de Jacques Lacan en el campo de la política. Sólo con la certeza de que Zadig —véanse sus textos fundantes— es la interpretación de una Escuela de psicoanálisis que sabe reunirse con la subjetividad de su época.
 
Ciutat de les Lletres no tiene alcalde, más bien una asamblea permanente de barrio. Y concejales ad hoc que discuten temas de trabajo, con textos y sesiones de debate, y que proponen acciones a seguir en la ciudad. Quiere hacer partícipe a gente muy diversa y de campos muy diversos. Su Web publicará textos preferentemente en lengua catalana, pero también en otras lenguas cuando se dé el caso.
 
Están invitados a adherirse a ella (véase el formulario en Qué es) con su trabajo, y siempre bajo la divisa lacaniana, aún por descifrar: «El inconsciente es la política». Recibirán también información periódica de su actividad.
 

23 de abril de 2020
(Cien años después de «Más allá del principio del placer»
de Sigmund Freud)

 
Han participado en las reuniones constituyentes de Ciutat de les Lletres: Anna Aromí, Miquel Bassols, Guy Briole, Laura Canedo, Neus Carbonell, Irene Domínguez, Xavier Esqué, Mari Cruz Fernández, Vicente Palomera, Montserrat Puig, Iván Ruiz, Marta Serra, Leonora Troianovski, Antoni Vicens, Francesc Vilá.
 
Editores de la Web: Miquel Bassols, Neus Carbonell.
Diseño: Clara Xarrié / Studio
Correo electrónico: redaccio@ciutatdeleslletres.com


EuskeraCiutat de les Lletres 


Eta oraindik pandemiaren erdian gaudela — kale hutsak, mundu guztia etxean sartuta, erabateko ziurgabetasuna — Ciutat de les Lletres-ek web orria argitaratu du!
Zer da Ciutat de les Lletres? Zero Abjection Democratic International Group (Zadig) sarearen korapiloa da, eta sare horren ekintzen gunea Katalunia Erkidegoko Psikoanalisiaren Eskola Lacaniarra (ELP).
Gutxienez urtebeteko jardueraren ondoren existitzen den hiria da. Katalunia Erkidegoko ELP eskolako hainbat kidek bultzatu dute, eta Jacques-Alain Millerrek egindako apustuari jarraituz lan transferentzia bat mantendu dute; orain hiru urte » Campo Freudiano, año cero» planteatu zenetik. Ikus ezazue ‘Esdeveniments’ ataleko lehen jardueren historikoa. ‘Artikles’ atalean lan berrienak aurkituko dituzue. Hauek bileretan eztabaidatutako gaiak dira, ez dira inoiz monologoak, gure garaiko subjektuari buruzko elkarrizketa analitikoaren hasiera baizik.
Baina zer da eta non dago Zadig? Oraindik ez dakigu. Dakigun bakarra da, zer izatea nahiko genukeen: sare epistemikoa (jakintza-sarea), klinikoa (subjektu garaikideari buruzkoa) eta, batez ere, politikoa (terminoaren zentzu psikoanalitikoenean). Hori jakiteko, hitzez hitz Jacques Lacanen politikaren alorreko erreferentziak irakurtzen ditugu. Dugun ziurtasuna da —testu fundatzaileetan ikus daitekeen bezala — Zadig garaiko subjektibotasunarekin batera egoteko gai den psikoanalisi-eskola baten interpretazioa dela da.
Ciutat de les Lletres-ek ez du alkaterik, auzoko batzar iraunkorra baizik. Baita dagozkion zinegotziak ere, hauek lan arloko gaiak eztabaidatzen dituzte, testuak eta eztabaida saioak medio, eta hirian jarraitu beharreko ekintzak proposatzen dituzte. Era askotako eta alor ezberdinetako jendea parte-hartzea nahi da. Web orriko testuak nagusiki katalanez argitaratuko diren arren, beste hizkuntza batzuk ere erabiliko dira, kasuaren arabera.
Zuen lanen bidez gurekin bat egitera gonbidatuta zaudete (ikus ezazue ‘Qué es’ atalean formularioa), eta beti lakaniarren entseina pean, oraindik argitzeke dagoena: «El inconsciente es la política». Jarduerei buruzko aldizkako informazioa ere jasoko duzue.

2020ko apirilaren 23a
(Sigmund Freuden «Más allá del principio del placer» artikulua argitaratu eta ehun urtera)

Ciutat de les Lletres-en sorreran parte hartu dute: Anna Aromí, Miquel Bassols, Guy Briole, Laura Canedo, Neus Carbonell, Irene Domínguez, Xavier Esqué, Mari Cruz Fernández, Vicente Palomera, Montserrat Puig, Iván Ruiz, Marta Serra, Leonora Troianovski, Antoni Vicens, Francesc Vilá.
 
Webguneko editoreak: Miquel Bassols, Neus Carbonell.
Diseinua: Clara Xarrié/Studio

E-mail: redaccio@ciutatdeleslletres.com

Itzulpen: Sara Etxart


GalegoCiutat de les Lletres

 
E no medio aínda da pandemia -rúas baleiras, todo o mundo confinado na casa, incerteza absoluta- Ciutat de les Lletres publica o seu web!
 
Que é Ciutat de les Lletres? É o nó da rede Zadig (zero abjection democratic international group) que ten como base de operacións a Comunitat de Catalunya da Escola Lacaniana de Psicanálise (ELP).
 
É unha cidade que existe após un ano como mínimo de actividade. Foi impulsada por varios colegas da Comunitat de Catalunya da ELP que manteñen unha transferencia de traballo seguindo a aposta lanzada por Jacques-Alain Miller, agora fará tres anos, con «Campo Freudiano, ano cero». Véxase o seu primeiro histórico de actividades en Esdeveniments. Encontrará en Articles algúns dos seus produtos máis recentes, temas debatidos en reunións que non son nunca monólogos senón o principio dunha conversa analítica sobre o suxeito do noso tempo.
 
Mais que é Zadig, onde está Zadig? Non o sabemos aínda. Sabemos só que é o que quereriamos que fose: unha rede epistémica (de saber), clínica (sobre o suxeito contemporáneo) e sobre todo política (no sentido máis psicanalítico do termo). Para o averiguar, lemos ao pé da letra referencias de Jacques Lacan no campo da política. Só coa certeza de que Zadig -véxanse os seus textos fundantes- é a interpretación dunha Escola de psicanálise que se sabe reunir coa subxectividade da súa época.
 
Ciutat de les Lletres non ten alcalde, senón máis ben unha asemblea permanente de barrio. E concelleiros ad hoc que discuten temas de traballo, con textos e sesións de debate, e que propoñen accións a seguir na cidade. Quere facer partícipe a xente moi diversa e de campos moi diversos. O seu web vai publicar textos preferentemente en lingua catalá, mais tamén noutras linguas cando se dea o caso.
 
Están convidados a se adherir a ela (véxase o formulario en Qué es) co seu traballo, e sempre baixo a divisa lacaniana, aínda por descifrar: «O inconsciente é a política». Recibirán tamén información periódica da súa actividade.
 

23 de abril de 2020
 (Cen anos despois de Alén do principio do pracer de Sigmund Freud.)

 
Participaron nas reunións constituíntes de Ciutat de les Lletres: Anna Aromí, Miquel Bassols, Guy Briole, Laura Canedo, Neus Carbonell, Irene Domínguez, Xavier Esqué, Mari Cruz Fernández, Vicente Palomera, Montserrat Puig, Iván Ruiz, Marta Serra, Leonora Troianovski, Antoni Vicens, Francesc Vilá.
 
Editores do Web: Miquel Bassols, Neus Carbonell.
Deseño: Clara Xarrié / Studio.
Correo electrónicoredaccio@ciutatdeleslletres.com


(Tradución: Manuel Fernández-Blanco)


FrançaisCiutat de les Lletres

 
Et au milieu de la pandémie —les rues vides, tout le monde confiné à la maison, incertitude absolue— Ciutat de les Lletres publie son Web !
 
Qu’est-ce que Ciutat de les Lletres? C’est le nœud du réseau Zadig (zero abjection democratic international group), qui a sa base dans la Comunitat de Catalunya de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis (ELP).
 
C’est une Cité qui existe après au moins un an d’activité. Elle a été promue par un certain nombre de collègues de la Communauté de Catalogne de l’ELP, qui maintiennent un transfert de travail suite au pari lancé par Jacques-Alain Miller il y a trois ans avec «Champ freudien, année zéro». Voir le premier historique de ses activités dans Esdeveniments. Vous trouverez dans les articles quelques-uns de ses produits les plus récents, des sujets abordés lors de rencontres qui ne sont jamais des monologues mais le début d’une conversation analytique sur le sujet de notre temps.
 
Mais qu’est-ce que Zadig, où est Zadig ? Nous ne le savons pas encore. Nous ne savons que ce que nous voulons qu’il soit : un réseau épistémique (de savoir), clinique (du sujet contemporain) et, surtout, politique (au sens psychanalytique du terme). Pour le savoir, nous lisons à la lettre les références de Jacques Lacan dans le domaine politique. Ce n’est qu’avec la certitude que Zadig —voir ses textes fondateurs— est l’interprétation d’une École de psychanalyse qui sait répondre à la subjectivité de son époque.
 
Ciutat de les Lletres n’a pas d’édile, mais plutôt une assemblée permanente de quartier. Et des conseillers ad hoc discutant des thèmes de travail, des textes et des débats, et proposant des actions à mener dans la ville. Il veut impliquer des personnes d’horizons et de domaines très divers. Le site publiera des textes de préférence en catalan, mais aussi dans d’autres langues le cas échéant.
 
Vous êtes invité à y adhérer (voir le formulaire dans Què és) avec votre travail, et toujours sous la devise lacanienne, encore à déchiffrer : «L’inconscient c’est la politique». Vous recevrez également des informations périodiques sur son activité.
 

23 avril 2020
(cent ans après «Au-delà du principe du plaisir» de Sigmund Freud)

 
Ont participé aux réunions constitutives de Ciutat de les Lletres: Anna Aromí, Miquel Bassols, Guy Briole, Laura Canedo, Neus Carbonell, Irene Domínguez, Xavier Esqué, Mari Cruz Fernández, Vicenç Palomera, Montserrat Puig, Iván Ruiz, Marta Serra, Leonora Troianovski, Antoni Vicens, Francesc Vilá.
 
Éditeurs Web : Miquel Bassols, Neus Carbonell.
Conception Design : Clara Xarrié / Studio
Courrier : redaccio@ciutatdeleslletres.comItalianoCiutat de les Lletres

 
E nel mezzo della pandemia —strade vuote, tutti confinati a casa, incertezza assoluta— Ciutat de les Lletres pubblica il suo sito Web!
 
Che cos’è Ciutat de les Lletres? È il nodo della rete Zadig (zero abjection democratic international group) che ha come base operativa la Comunità della Catalogna della Escuela Lacaniana de Psicoanálisis (ELP).
È una città che esiste dopo un minimo di un anno di attività. È stato promossa da diversi colleghi della Comunità della Catalogna dell’ELP che mantengono un transfert di lavoro a seguito della scommessa lanciata da Jacques-Alain Miller, ora tre anni fa, con «Campo Freudiano, anno zero». Guarda la sua prima storia di attività in Esdeveniments. Troverai negli articoli pubblicati alcuni dei loro ultimi prodotti, argomenti discussi in incontri che non sono mai monologhi ma l’inizio di una conversazione analitica sull’argomento del nostro tempo.
 
Ma cos’è Zadig, dov’è Zadig? Non lo sappiamo ancora. Sappiamo solo che cosa vorremmo che fosse: una rete epistemica (di sapere), clinica (sul soggetto contemporaneo) e soprattutto politica (nel senso più psicoanalitico del termine). Per scoprirlo, leggiamo alla lettera i riferimenti di Jacques Lacan nel campo della politica. Solo con la certezza che Zadig —vedi i suoi testi fondativi— è l’interpretazione di una Scuola di psicoanalisi che sa come raggiungere la soggettività del suo tempo.
 
Ciutat de les Lletres non ha un sindaco, piuttosto un’assemblea di quartiere permanente. E consiglieri ad hoc che discutono argomenti di lavoro, con testi e sessioni di dibattito, e che propongono azioni da seguire in città. Vuole coinvolgere persone molto diverse e provenienti da campi molto diversi. Il suo sito web pubblicherà testi preferibilmente in lingua catalana, ma anche in altre lingue, se del caso.
 
Sono invitati ad aderirvi (vedi la forma in Què és) con il loro lavoro, e sempre sotto la massima lacaniana, ancora da decifrare: «L’inconscio è la politica». Riceveranno inoltre informazioni periodiche sulla loro attività.
 

23 aprile 2020
(Cento anni dopo «Al di là del principio di piacere» di Sigmund Freud)

 
Hanno partecipato negli incontri costitutivi di Ciutat de les Lletres: Anna Aromí, Miquel Bassols, Guy Briole, Laura Canedo, Neus Carbonell, Irene Domínguez, Xavier Esqué, Mari Cruz Fernández, Vicente Palomera, Montserrat Puig, Iván Ruiz, Marta Serra, Leonora Troianovski, Antoni Vicens, Francesc Vilá.
 
Redattori del Web: Miquel Bassols, Neus Carbonell.
Design: Clara Xarrié / Studio
Emailredaccio@ciutatdeleslletres.com


NederlandCiutat de les Lletres

 
En midden in de pandemie – lege straten, iedereen in huis opgesloten, absolute onzekerheid – publiceert Ciutat de les Lletres haar website!
 
Wat is Ciutat de les Lletres? Het is de kern van het Zadig-netwerk (zero abjection democratic international group) dat zijn basis heeft in de Comunitat de Catalunya van de Escuela Lacaniana de Psicoanálisis (ELP).
 
Het is een Stad die bestaat na minimaal een jaar activiteit. Ze werd in beweging gezet door een aantal collega’s van de Catalaanse gemeenschap van de ELP, die een werkoverdracht behouden na de uitdaging die Jacques-Alain Miller drie jaar geleden lanceerde met «Champ freudien, année zero». Zijn eerste geschiedenis van activiteiten kan in Esdeveniments bekeken worden. U zal in Articles enkele van zijn meest recente producten vinden, onderwerpen die tijdens bijeenkomsten werden benaderd en die nooit monologen zijn, maar het begin vormen van een analytische conversatie die onze tijd als onderwerp heeft.
 
Maar wat is Zadig? waar is Zadig? We weten het nog niet. We weten alleen wat we willen dat het zou zijn: een epistemisch (van weten), klinisch (over het hedendaags subject) en vooral politiek netwerk (in de psychoanalytische zin van het woord). Om het te weten, lezen we naar de letter de referenties van Jacques Lacan betreffende het politieke. We hebben enkel de zekerheid dat Zadig – zie zijn grondteksten – de interpretatie is van een School voor psychoanalyse die kan antwoorden op de subjectiviteit van haar tijdperk.
 
Ciutat de les Lletres heeft geen burgemeester, wel een permanente buurtvergadering. En ad hoc raadgevers die werkthema’s, teksten en debatten bespreken en acties voorstellen om in de stad te ondernemen. Het wil mensen met zeer uiteenlopende achtergronden en vakgebieden betrekken. De website zal bij voorkeur teksten in het Catalaans publiceren, maar indien nodig ook in andere talen.
 
U wordt uitgenodigd om u met uw werk in te schrijven (zie het formulier in Què és), en steeds onder het Lacaniaanse motto, dat nog te ontcijferen valt: «Het onbewuste is politiek». U ontvangt ook periodieke informatie over zijn activiteit.
 

23 april 2020
(Honderd jaar na «Aan gene zijde van het lustprincipe» door Sigmund Freud)

 

 Namen deel aan de samenstellende vergaderingen van Ciutat de les Lletres: Anna Aromí, Miquel Bassols, Guy Briole, Laura Canedo, Neus Carbonell, Irene Domínguez, Xavier Esqué, Mari Cruz Fernández, Vicenç Palomera, Montserrat Puig, Iván Ruiz, Marta Serra, Leonora Troianovski, Antoni Vicens, Francesc Vilá.
 
Webredacteurs: Miquel Bassols, Neus Carbonell.
 
Conceptontwerp: Clara Xarrié / Studio
 
Mail: redaccio@ciutatdeleslletres.com

(Traducció: Geert Hoornaert)


EnglishCiutat de les Lletres

 
We are still in the middle of the pandemic —empty streets, everybody confined at home, absolute uncertainty— and Ciutat de les Lletres publishes its Web!
 
But what is Ciutat de les Lletres? It is the knot of the Zadig (the Zero Abjection Democratic International Group) network, which has its base of operations in the Community of Catalonia of the Lacanian School of Psychoanalysis (ELP).
 
It is a city of letters that exists after at least a year of activity, promoted by a number of colleagues in the Community of Catalonia of the ELP who maintain a work-transference that follows the bet waged three years ago by Jacques-Alain Miller, with his «The Freudian Field, Year Zero». As can be seen in its first activities in Esdeveniments. You will find in Articles some of its most recent products, themes discussed at meetings that are never monologues, but instead the beginnings of an analytical conversation concerning the subject of our time.
 
But what is Zadig? Where is Zadig? We still don’t know. We only know what we want it to be: an epistemic (knowledge based), clinical (concerning the contemporary subject) and, above all, political (in the most psychoanalytic sense of the term) network. To find out what we are, we read to the letter Jacques Lacan’s references to the field of politics. With only the certainty that Zadig —as seen in its foundational texts— is the interpretation of a School of Psychoanalysis that knows how to meet up with the subjectivity of its time.
 
Ciutat de les Lletres has no mayor, but instead a permanent neighbourhood assembly. And ad hoc councillors who discuss work topics, texts and debates, and propose actions to be taken in the city. It wants to involve very different people from very different backgrounds and fields. Its website will publish texts preferably in Catalan, but also in other languages ​​when this is appropriate.
 

You are invited to join it (see the form in Què és) with your work, and always under the aegis of the Lacanian motto that remains to be deciphered: «The unconscious is politics». You will also receive periodic information concerning its activity.
 

April 23, 2020
(one hundred years after Sigmund Freud’s «Beyond the Pleasure Principle»)


 

The following people have participated in the constituent meetings of Ciutat de les Lletres: Anna Aromí, Miquel Bassols, Guy Briole, Laura Canedo, Neus Carbonell, Irene Domínguez, Xavier Esqué, Mari Cruz Fernández, Vicenç Palomera, Montserrat Puig, Iván Ruiz, Marta Serra, Leonora Troianovski, Antoni Vicens, and Francesc Vilá.
 
Web publishers: Miquel Bassols, Neus Carbonell.
Design: Clara Xarrié / Studio
Email: redaccio@ciutatdeleslletres.com

(Translation: Howard Rouse)


DeutschCiutat de les Lletres


Und inmitten der Pandemie – Ausgangssperre, leere Straßen, absolute Unsicherheit – veröffentlicht Ciutat de les Lletres / Stadt der Buchstaben ihre Webseite!
Was ist Ciutat de les Lletres? Sie ist der Knoten des Zadig (zero abjection democratic international group )-Netzwerkes, mit der Katalanischen Gemeinschaft der Lacansche Schule für Psychoanalyse (ELP) als Operationsbasis.
Sie ist eine Stadt, die schon seit über einem Jahr aktiv ist. Sie wurde von mehreren Kollegen aus der katalanischen ELP-Gemeinschaft angetrieben, die nach der Wette von Jacques-Alain Miller, die vor drei Jahren mit «Freudscher Feld, Jahr Null» gestartet wurde, eine Arbeitübertragung aufrechterhalten. Nachzuschlagen sind ihre ersten Aktivitätsverläufe in «Esdeveniments». Dort finden Sie einige ihrer neuesten Artikel, die sich mit den besprochenen Themen verschiedener Treffen auseinandersetzen, welche  niemals Monologe sind, sondern der Beginn eines analytischen Gesprächs über das Subjekt  unserer Zeit.
Aber was ist Zadig, wo ist Zadig? Noch wissen wir es nicht. Wir wissen nur, was wir gerne hätten: ein epistemisches  (wissenslogisches), klinisches (über das zeitgenössische Subjekt) und in erster Linie  politisches (im psychoanalytischsten Sinne des Wortes) Netzwerk. Um das herauszufinden, lesen wir buchstäblich Jacques Lacans Referenzen auf dem Gebiet der Politik.  Nur mit der Gewissheit, dass Zadig – siehe seine Gründungstexte – die Interpretation einer Schule der Psychoanalyse ist, die der Subjektivität ihrer Zeit zu  begegnen weiß.
Ciutat de les Lletres hat keinen Bürgermeister, sondern eine ständige Nachbarschaftsversammlung und ad hoc Bezirksverordnete, die  Arbeitsthemen mithilfe von Texten und Parlamentssitzungen diskutieren und Aktionsvorschläge bzgl. der Stadt präsentieren. Ziel ist es, Menschen  aus  unterschiedlichsten Bereichen zum Mitmachen zu animieren. Die Webseite veröffentlicht Texte vorzugsweise in katalanischer Sprache, gegebenenfalls aber auch in anderen Sprachen.
Wir laden Sie ein,  sich  mit ihrer  Arbeit, immer unter dem Lacanschen Motto, das noch zu entschlüsseln ist: «Das Unbewusste ist die Politik», anzuschließen (siehe Formular unter Qué es-Was es ist). Wir halten sie außerdem immer über neue Veröffentlichungen auf dem Laufenden.

23. April 2020 
(Hundert Jahre nach Sigmund Freuds «Jenseits des Lustprinzips»)

 
 
Teilnehmer der konstituierenden Sitzungen von Ciutat de les Lletres: Anna Aromí, Miquel Bassols, Guy Briole, Laura Canedo, Neus Carbonell, Irene Domínguez, Xavier Esqué, Mari Cruz Fernández, Vicente Palomera, Montserrat Puig, Iván Ruiz, Marta Serra, Leonora Troianovski, Antoni Vicens, Francesc Vilá.       

Herausgeber der WebSeite: Miquel Bassols, Neus Carbonell.
Design: Clara Xarrié / Studio
E-Mail: redaccio@ciutatdeleslletres.com

(Übersetzung: Claudio Steinmeyer)

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s